Videm Academie organiseert intervisiegroepen om begeleid beelden met elkaar te delen. De groepschemie is hierbij essentieel voor het samen leren. De intervisors van Videm Academie zijn beeldcoaches die getraind zijn in het (leren) geven van (positieve) feedback naar elkaar om de ander te laten groeien en ontwikkelen in zijn sterke kanten en om de schade van de zwakke kanten zoveel als mogelijk te beperken. Het gaat om 5 bijeenkomsten per jaar, waarbij 4 keer een inbreng is van een individueel groepslid en de eerste keer van de beeldcoach.

Werksituatie in beeld

Mensen die willen leren en kennismaken met filmopnamen zijn gemotiveerd om andere mensen en zichzelf in beeld te (laten) zien. Ze worden eerst gefilmd op de werkplek. De deelnemer heeft vanuit zichzelf een beeld over hoe hij of zij overkomt op andere mensen. Dit beeld kan verbonden worden met de filmbeelden die de persoon te zien krijgt. Deze beelden worden samen bekeken en geanalyseerd met de beeldcoach gericht op de leervraag.  De persoon die gefilmd is, maakt zelf een selectie uit de videobeelden die hij of zij aan zijn of haar collega’s laat zien. Het fragment dat wordt vertoond in de intervisiebijeenkomst is een fragment van minimaal 5 minuten. 

De start van de intervisie

De inbrenger geeft openheid over de beroepssituatie en over zichzelf hoe hij of zij staat binnen deze beroepscontext. Deze beroepssituatie wordt verteld vanuit de interactie, en/of vanuit de organisatie en/of vanuit de overdracht van de boodschap. De intervisiegroep moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de intervisie met gewenste effecten te laten slagen, namelijk kennis van het beroepenveld,  een open klimaat, en de deelnemers zullen SAMEN de videobeelden objectief moeten (leren) verwoorden. Interpretatie is not done. Er wordt positief naar de beelden en naar elkaar gekeken (aandacht) en er wordt gezocht naar sterkten, gevraagd naar kernkwaliteiten en ontwikkelingskansen.

De kern of essentie van de intervisie

De begeleider gaat samen met de groep de beelden analyseren op contact, het organiseren van de dingen en hoe de boodschap/instructie is overgekomen aan de hand van Kijkwijzers met het begrippenkader succesvolle communicatie (non-verbaal en verbaal).

De afronding van de intervisie

De inbrenger kiest zelf uit de grote hoeveelheid van adviezen, suggesties en alternatieven aan het einde van de bijeenkomst voor dìe leermomenten die effectief zullen zijn voor hem of haar in het bijzonder. De andere deelnemers nemen naar het eigen beroepenveld hun eigen leeropbrengsten mee vanuit interactie en communicatiepatronen. Wel met de volgende opdracht wie de volgende persoon is die het lef heeft om een beeldopname te laten zien van zijn of haar werksituatie.

Download urenspecificatie intervisie (pdf)